Vážený pan
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
                                                                                                                                                                      V Ústí nad Labem 17. 4. 2020
Vážený pane hejtmane,
vzhledem k současné situaci, kdy je z nařízení vlády omezována, případně zastavována podnikatelská činnost, se řada firem a OSVČ dostává do tíživé situace z hlediska nedostatku pracovních sil, ale hlavně nemožnosti standardní činnosti. Tím se začíná nedostávat finančních prostředků k vypořádání závazků a nelze dnes predikovat, jak dlouho tento stav bude trvat.
HK ČR vyvíjí na centrální úrovni snahy o komplexní řešení, aby nedošlo k zániku firem, a to zejména ze segmentu malého a středního podnikání, což by mohlo mít i pro život našeho kraje fatální následky. Toto je v řešení na vládní úrovni a hospodářská komora na svých webových stránkách o snahách a výsledcích informuje, ale pro situaci v regionu lze konat pozitivní kroky i na úrovni správy Ústeckého kraje.
Žádám Vás proto o projednání pomoci podnikatelům v oblastech, které může krajská samospráva v rámci svých kompetencí učinit.
Jedná se např. o to, že Ústecký kraj, jako pronajímatel obchodních a kancelářských prostor, zváží možnost korekcí nájmu a nebude přistupovat k restrikcím či penalizaci. Dále např. umožní nájemcům pozdější platby, případně zajistí, aby nezaplacený nájem nebyl důvodem k vypovězení smlouvy v určeném období. Samozřejmě, že se znalostí místních poměrů lze nalézt i další formy podpory podnikatelského prostředí.
Věřím, že pokud se tak již z vlastní iniciativy krajské samosprávy nestalo, bude náš podnět předmětem projednání ve vedení Ústeckého kraje, aby škody, které nesporně podnikatelům vzniknou a zcela jistě budou značné, jsme společným úsilím minimalizovali.
Prosím o zpětnou informaci, abychom mohli informovat naše členy a podnikatelskou veřejnost.
S přátelským pozdravem

Ing. Jiří Aster
předseda KHK ÚK