Vážené dámy, vážení pánové,

v letošním roce se uskuteční již devátý ročník Energetického fóra Ústeckého kraje – http://www.forumusteckykraj.cz. Diskusní setkání na téma energetiky k našemu regionu, jehož hospodářský význam je historicky dán značným nerostným bohatstvím, logicky patří. Náš region má nejvyšší podíl na výrobě elektřiny v ČR. Produkce elektřiny v tomto kraji se téměř rovná výrobě elektřiny v jaderných elektrárnách na území naší republiky. Ve výhledu budoucích 25 let má značný význam také zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie. Tento trend bude nezbytný již s ohledem na očekávané poklesy těžby tříděného uhlí v horizontu energetické koncepce (do roku 2044).

Důležitou oblastí v oblasti energetiky jsou úsporná opatření. V nich ovšem celá Česká republika vykazuje velké rezervy, a to zejména v čerpání dotačních titulů určených na jejich realizaci. Energie  je  něco,  co  není  vidět,  ale  když  nastane  její  nedostatek,  dotkne  se  to  každého      z nás. Cílem energeticky úsporných opatření jsou primárně finanční úspory v rozpočtech veřejných i soukromých subjektů.

Právě tématu úspor v oblasti energetiky se bude věnovat setkání, na které si Vás za Ústecký kraj, Krajskou hospodářskou komoru Ústeckého kraje, Národní centrum energetických úspor a další partnery Inovační centrum Ústeckého kraje a Univerzitu J. E. Purkyně dovolujeme srdečně pozvat.

Seminář je  zaměřen  na  trendy v rozvoji  a  inovacích  energetických  úspor,  osvětu,  propagaci a návrhy konkrétních řešení v oblasti úsporných opatření jak v soukromém tak veřejném sektoru (moderní technologie, zavádění energetického managementu, FVE, osvětlení, legislativní aspekty,

příklady dobré praxe). Jeho součástí je také interaktivní diskuze, kde mají přednášející a posluchači možnost identifikovat vlastní potřeby vedoucí k návrhu opatření.

Pro případnou využitelnost je třeba zmínit, že Ústecký kraj zřídil v rámci Komise Smart Region Pracovní skupinu pro energetiku. Smyslem a zároveň i cílem Smart konceptu je inteligentní a udržitelná energetika, která je v souladu se strategickými plány rozvoje Ústeckého kraje. Více o konceptu Smart v oblasti energetiky si můžete přečíst zde: http://www.forumusteckykraj.cz/smart/prezentace-2019/

Seminář se uskuteční dne 22. října od 9 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 7. patro, zasedací místnost č. 740A. Na seminář se prosím registrujte pomocí formuláře ZDE, a to nejpozději do 20. 10. 2019. Program s dalšími bližšími informacemi přikládáme.

Vážené dámy, vážení pánové – těšíme se na setkání s Vámi.

Ústí nad Labem, 12. 09.2019.

Oldřich Bubeníček Dr. Ing. Marie Zezůlková Ing. Jiří Aster
hejtman Ústeckého kraje ředitelka NCEÚ, z.s předseda KHK ÚK

 

 

 

22. října 2019, sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, zasedací místnost č. 740A, 7. patro

PROGRAM SEMINÁŘE:

9:00 – 9:30        REGISTRACE

9:30 – 9:40        ÚVOD

NCEÚ / HK ÚK

9:40 – 10:00      KRAJ V SOUVISLOSTECH – KLÍČEM JE SPOLUPRÁCE

Jiří Stich, poradce Ústeckého kraje pro oblast Smart Region

10:00 – 10:30    NOVÉ TRENDY PODNIKOVÉ ENERGETIKY

Martin Machek, ČEZ ESCO

10:30 – 10:50    SHRNUTÍ DOTAČNÍCH TITULŮ A BUDOUCNOST FIN NÁSTROJŮ V ČR

Vladimír Sochor, MPO

10:50 – 11:20    ENERGETICKÝ & TECHNICKÝ FACILITY MANAGEMENT

Tomáš Chadim, ČEZ ESCO

11:20 – 11:40    ÚSPORY ENERGIE V DOBĚ KLIMATICKÉ KRIZE

Arne Springorum, HE Consulting s.r.o. – člen Svazu průmyslu a dopravy

11:40 – 12:00    REALIZACE DOTACE V PRAXI – CO ANO A CO NE!

Ondřej Vaněk, PKV

12:00 – 12:40    OBČERSTVENÍ, NETWORKING

12:40 – 13:00    AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Vladimír Skalník, Ústecký kraj / Inovační centrum Ústeckého kraje

13:00 – 13:20    MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA NA ÚROVNI OBCÍ A REGIONŮ

Ondřej Vojáček, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně / IREAS Energy

13:20 – 13:40    Finanční podpora energeticky úsporných opatření ve firmách z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Markéta Šikulová, Agentura pro podnikání a inovace


Účast na semináři je díky podpoře z programu EFEKT 2019 bezplatná.
13:45 – 15:00    DISKUZE A ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ / NETWORKING

Registraci online: ZDE                        Kontakt: Erika Sedlářová, info@nceu.cz, 720 737 242