Memorandum

Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje.

„IVA Triangle”

Problematika nedostatku technicky připravených zaměstnanců se stává stále větším problémem prosperity podnikatelského prostředí a v našem kraji je tento problém vlivem reálného stavu jen umocněn. K řešení tohoto, již základního problému, vede několik cest, o kterých komora aktivně diskutuje a řadu opatření ve spolupráci se svými členy také dělá. Je pravdou, že doposud se jednalo o vztahy zejména na úrovni středního a vysokého školství. Ovšem základní problém atraktivity a schopnosti s úspěchem a na žádoucí úrovni absolvovat technické obory, se bohužel přenáší už na úroveň základních škol. Do této úrovně vzdělávacích systémů neměla Hospodářská komora ambice vstupovat, ale realita tento názor mění a je nutné s aktivitami začínat právě tam, a to nejen na úrovni žáků a učitelů, ale také rodičů.

Hospodářská komora s velkým zájmem a nadějí před léty registrovala a podporovala projekt „Multifunkčního centra v zóně TRIANGL”, který k našemu zklamání nebyl, z důvodů, které nám nejsou známé, realizován i když technické a materiální podmínky dávaly velkou naději k jeho úspěšné realizaci.

Proto se s velkým zájmem a pochopením setkala prezentace náhradního záměru výstavby „Interaktivního vzdělávacího areálu Triangle (IVA Triangle)“. S touto vizí, aktivně přispět k popularizaci technického vzdělávání, se představenstvo Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje (dále jen KHK ÚK) mělo možnost seznámit na svém zasedání v květnu letošního roku.

Jednalo by se o unikátní centrum venkovních a částečně i vnitřních interaktivních technických expozic, přibližující široké veřejnosti, zejména pak rodičům a jejich dětem základní školou povinných, naučnou a zábavnou formou vědu a techniku z oborů informatiky, strojírenství, elektrotechniky, autonomní dopravy, energetiky, těžby nerostných surovin, chemie a ochrany životního prostředí, vodohospodářství, stavebnictví, uměleckého designu, apod. Projekt by navíc kladně přispěl k osvětě a vzdělávání, zaměstnanosti, regionálnímu růstu HDP, transferu znalostí i technologií, vědě a výzkumu.

Je známo, že obdobné areály, ovšem zásadně ve vnitřních prostorách, existují a jsou hojně využívány v Plzni a Liberci, tedy v oblastech, které nemusí řešit tolik problémů jako náš kraj. Předpokládaný formát fungování parku, jako venkovní expozice s technickými atrakcemi zasazený do příjemného prostředí plného zeleně uprostřed průmyslové zóny, se tak může stát unikátem v rámci celé České republiky.

Představenstvo KHK UK podporuje zřízení tohoto areálu a vyzývá vedení kraje, aby v maximální míře podpořilo jeho výstavbu a zásadním krokem tak přispělo k podpoře technické, ale i obecné vzdělanosti dětí a mládeže, jako budoucích kvalifikovaných zaměstnanců průmyslu, ktełý hraje a stále více bude hrát zásadní roli v prosperitě našeho kraje.

K všestranné spolupráci na tomto záměru se KHK ÚK a její členské OHK plně hlásí, včetně nabídky zprostředkování komunikace s našimi relevantními členskými firmami, u kterých zaznamenáváme příznivý ohlas.

V Ústí nad Labem 20.6.2019

Ing. Jiří Aster

Předseda KHK UK