Vážení členové hospodářské komory, vážení podnikatelé, vážené dámy, vážení pánové,

 

dovolte mi abych Vás jménem Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, Univerzity J. E. Purkyně a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje pozval na

 

neformální workshop

„Nové materiály a technologie v praxi“

nabídka smluvního výzkumu a společných projektů výzkumných týmů a firem

 

který se uskuteční 20. února 2019 od 13 hod. v prostorách Hotelu Clarion v Ústí nad Labem
(Špitálské nám. 3517, 400 01 Ústí nad Labem).

 

Jak jistě víte, situace v Ústeckém kraji je dlouhodobě problematická, a to jak z ekonomické, tak zejména sociální stránky. Ústecký kraj dlouhodobě obsazuje poslední místa statistik nezaměstnanosti, dynamiky hospodářského růstu a v neposlední řadě i co do počtu pracovníků zaměstnaných v oblasti vědy a výzkumu a míry investic a veřejných výdajů do podpory výzkumu a vývoje. To platí jak při srovnání s ostatními regiony České republiky, tak se sousedními regiony střední Evropy. Uvedené skutečnosti jsou logicky hrozbou i z pohledu dalšího vývoje, kdy trendy spojené s tzv. 4. průmyslovou revolucí, postupující digitalizací a robotizací urychlují změny ve společnosti.

 

Jednu z možnosti, jak se snažit negativní trend zvrátit představuje i významné urychlení výměny informací mezi vědecko-výzkumnou a podnikatelskou (aplikační) sférou, která může být bází pro rozvoj smysluplné aktivní spolupráce těchto dvou oblastí. Neformální workshop, na který Vás srdečně zveme, představuje jednu z možností, jak cesty pro tuto spolupráci otevírat.

 

Na workshopu se budete moci seznámit s výsledky a výstupy výzkumných aktivit dlouhodobě rozvíjených na půdě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a i prostřednictvím neformální diskuse se zástupci vědeckých týmů budete moci posoudit možnosti aplikace těchto výstupů v praxi vč. jejich případné kapitalizace. V přiloženém programu se můžete podrobně seznámit s obsahem workshopu. Vaše účast se může stát základem pro dlouhodobou spolupráci podnikatelů a výzkumné sféry s cílem transferu výsledků výzkumů a vývoje do praxe a vzájemné výměny know-how.

 

Věříme, že tato akce může přispět ke zlepšení pozice Ústeckého kraje, pomoci řadě firem ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a přispět tak ke zvýšení atraktivity našeho kraje jako celku. Těšíme se na Vaši účast.

Program akce naleznete zde

 

S pozdravem,

 

 

Ing. Jiří Aster,

předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje