Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0008936

Harmonogram: 1. 3. 2018 – 29.2.2020

Cílem projektu je prostřednictvím vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci osobám ohroženým předlužeností na území Ústecko – chomutovské aglomerace (Bez statutárního města Ústí nad Labem) stabilizovat svou finanční situaci a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.