Končí realizace projektu Znalostmi k prosperitě – Ústecký kraj

 1. Proč vznikl projekt?

Na základě jednání s podnikateli jsme získá

vali průběžně tyto poznatky: Podnikatelé a především malí a střední podnikatelé (MSP) jsou často příliš úzce „technicky“ zaměření na obor svého podnikání a scházejí jim potřebné znalosti a dovednosti, které dnes nová ekonomika vyžaduje. Vzhledem k velikosti své firmy nemají dostatek času ani financí se těmto na trhu potřebným dovednostem doučovat a získávat je pro sebe a pro své zaměstnance. To je také důvod, proč se MSP potýkají s nedostatkem kvalifikované síly. Tato skutečnost jim ztěžuje jejich pozici na trhu. Oproti větším podnikům, které si mohou dovolit zajistit vzdělávací programy pro své zaměstnance, je jejich podnikání více ohroženo.
Podle průzkumu by podnikatelé uvítali jednotný systém zabezpečení vzdělávání v rámci kraje tak, aby byla dodržena jednotná kvalita vzdělávání a oni se nemuseli zabývat hodnocením různých nabídek vzdělávacích organizací. Projekt vychází ze zkušeností komor, které jsou v každodenním kontaktu s MSP. Podnikatelé se na komory obracejí se svými potřebami a požadavky, na než reagujeme právě tímto projektem.

2. O čem je projekt?

Projekt je zaměřen na zvýšení znalostí pracovníků MSP na území Ústeckého kraje. Jedná se o znalosti v oblasti výpočetní techniky, komunikačních dovedností, daní, účetnictví, práva, bezpečnosti práce, řízení jakosti, personalistiky a manažerských dovedností. Výuka probíhá různými formami: přednášky, odborné semináře, individuální konzultace a také s využitím e-learningu. Nejedná se tedy o klasické kurzy nebo semináře. Do výuky jsou zapojeny jednotlivé okresní hospodářské komory v Ústeckém kraji, tudíž její zprostředkování co nejblíže sídlu firmy je pro podnikatele dostatečně motivující.
Projekt je regionální částí celorepublikového systému vzdělávání a poradenství, který je realizován i v jiných krajích. Samotná výuka je zajišťována odbornými lektory a renomovanými vzdělávacími institucemi, které byly do projektu vybrány na základě provedených výběrových řízení.

3. V čem je projekt výjimečný?

Významná inovace v projektu je především v přizpůsobení se potřebám podnikatelů a jejich pracovníků. Mnoho vzdělávacích akcí ztroskotalo na nedostatku času pracovníků firem, což je u MSP vzhledem k malé zastupitelnosti ještě výraznější. Zaměstnavatel tak mnohdy nemůže uvolnit pracovníky na několik dní na vzdělávací akce a v odpoledních hodinách již mnoho pracovníků má rodinné povinnosti, které také omezují jejich schopnost navštěvovat vzdělávací akce. Proto jsme se snažili v tomto projektu zkombinovat a inovovat několik typů vzdělávání. Zaměřujeme se nejdříve na krátké semináře. Následně se zaměřujeme na prezenční kurzy, které jsou intenzivnější a pro menší skupiny účastníků, a jsou podle možností též přizpůsobeny pracovní době účastníků. Poté následují vždy souhrnné dny (semináře), které v intenzivní formě shrnou prezentované učivo. Velkou pomoc tak při vzdělávání nabízí e-learning, který umožňuje výuku i ve volném čase.
V praktických otázkách jsou přínosem individuální konzultace posluchačů s lektory, které jsou zaměřené na praxi a ne na teorii. Navíc společné vzdělávání pro stávající pracovníky a uchazeče o práci včetně začínajících OSVČ je novým přínosem, který vede k přenosu zkušeností i v rámci účastníků kurzu.
Díky podpoře z OP RLZ bylo možné cílovou skupinu výrazně rozšířit a dosáhnout velkého dopadu na rozvoj MSP v kraji.
V případe samostatného financování (bez podpory) ze strany MSP či zaměstnanců by byl počet zájemců značně omezen a plánované cíle a dopady by byly malé.

4. Kdo se zúčastnil projektu?

Cílové skupiny byly průběžně oslovovány jednotlivými OHK a projekt byl představován a prezentován jak v médiích, tak i přímým kontaktem s firmami. Účastníky kurzů se stali většinou zaměstnavatelé a zaměstnanci malých a středních podniků, fyzické osoby i uchazeči o zaměstnání. Skladba jednotlivých témat byla zaměřena právě tam, kde je největší poptávka tj. oblast komunikace, počítačových dovedností, daní, účetnictví a práva, personalistiky, bezpečnosti práce, řízení jakosti a manažerských dovedností. A tak se kurzů zúčastnili např. manažeři firem v manažerských dovednostech a jejich zaměstnanci se zdokonalovali v ostatních znalostech a dovednostech. Cílem vzdělávacího procesu bylo zlepšit postavení firmy na trhu a zlepšení zaměstnatelnosti pracovníků MSP, především těch starších, kteří mají problémy přizpůsobit se měnícím se požadavkům na změněné pracovní dovednosti v nové ekonomice.
Toto vzdělávání bylo vedle pracovníků MSP zaměřeno také na osoby, které se připravují na samostatnou podnikatelskou činnost a na osoby, které se ucházejí o zaměstnání u MSP, ale nemají dostatek znalostí. V těchto skupinách byl zájem především o výuku práce s PC a komunikaci. Cílem těchto opatření bylo vedle udržení stávajících pracovních míst také podpora nových pracovních míst jak u MSP, tak i u OSVČ.
Cílem projektu bylo formou přímých konzultací s podnikateli analyzovat jejich vzdělávací potřeby a následně navrhnout individuální vzdělávací plány zaměstnanců, které se tímto projektem realizovaly.

5. Hodnocení kurzů

Součástí kurzů bylo i jejich hodnocení jak ze strany účastníků, tak i ze strany lektorů. Drtivá většina těchto hodnocení vyznívá velmi pozitivně, zejména co se týká tématické skladby kurzů a konkrétního přínosu těchto témat pro daný podnik.

6. Úspěšnost projektu

V projektu byl stanoven cíl vyškolit celkem 368 osob. Tento počet byl dodržen. Získané poznatky a dovednosti (PC) mohou tyto osoby použít i v jiných sférách života a společnosti. Osoby, které prošly školením, budou mít snazší pozici při udržení svého pracovního místa, event. při hledání nového zaměstnání. Zvýšení konkurenceschopnosti firem přinese vyšší tvorbu HDP a celkový rozvoj zaměstnanosti i v dlouhodobějším horizontu.
Úspěšná realizace projektu je cennou zkušeností, která se zúročí v příštím programovacím období čerpání evropských strukturálních fondů, kde plánujeme pokračovat v obdobných projektech.

7. Udržitelnost projektu

Všechny kurzy jsou připraveny k další realizaci (již bez spolufinancování z ESF). Účast v nich nabízíme nejen výše uvedeným cílovým skupinám, ale všem ostatním zájemcům, např. firmám, které nesplňují kritéria zařazení mezi MSP. Máte zájem? Tak neváhejte kontaktovat jednotlivé okresní hospodářské komory v Ústeckém kraji – jejich pracovníci Vám rádi zodpoví všechny Vaše dotazy a nabídnou Vám kurz, který Vám pomůže při Vaší cestě k prosperitě.
Kontakt: Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Mírové náměstí 37, 400 01 Ústí nad Labem,tel.: 477 011 122, fax: 477 011 121
e-mail: francirkova@khk-usti.cz

8. Programovací období EU 2007 – 2013

V současné době čekáme na vypsání podobných programů EU v rámci dalšího programového období 2007-2013, na které plánujeme podání podobných projektů. Takže pokud se na některé žadatele o absolvování našich kurzů nedostalo, budeme je včas prostřednictvím deníků informovat o nových projektech.