Během měsíců listopad 2017 až leden 2018 budou Okresními hospodářskými komorami ve spolupráci se společností KOMORA s.r.o. uspořádány kurzy a semináře k problematice GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, 100+1 Případových studií a Certifikovaný kurz Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – Data ProtectionOfficer). Místo konání v jednotlivých městech (Most, Teplice, Louny, Litoměřice, Děčín a Chomutov) jsou uvedeny na internetových stránkách příslušných Okresních hospodářských komor, popř. budou poskytnuty po zaslání dotazu na adresu

Obsahové zaměření kurzů:

Seminář Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data ProtectionRegulation)

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 2016/680 a č. 2016/681,

 • co je GDPR, výkladová praxe WP29 a ÚOOÚ, technologický a legislativní vývoj, porovnání zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a nařízení GDPR,

 • praktický význam a vysvětlení pojmů a definic, práva fyzických osob a zákonnost zpracování osobních údajů

v organizacích,

 • funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

a sankce za porušení zásad ochrany osobních údajů,

 • postupy k zavedení legislativních změn, příklady interní dokumentace,
 • metodika vstupní analýzy a popisu získávání, zpracovávaní a ukládaní osobních údajů,
 • technická řešení pro podporu GDPR,
 • konzultace konkrétních záměrů k prokázání právních důvodů zpracování osobních údajů.

 

Seminář 100+1 Případových studií Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

 • Zásady a zákonnost zpracování osobních údajů vč. zpracování zvláštních kategorií.
 • Práva subjektů osobních údajů (zákazníků, zaměstnanců, klientů, studentů, pacientů atd.).
 • Správce a zpracovatel osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO).
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).
 • Zabezpečení osobních údajů.
 • Technické prostředky pro zpracování osobních údajů.

 

Certifikovaný kurzPověřenec pro ochranuosobních údajů (DPO – Data ProtectionOfficer)

 • Zásady a zákonnost zpracování osobních údajů vč. zpracování zvláštních kategorií.
 • Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele.
 • Zákonnost zpracování osobních údajů.
 • Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen DPO).
 • Souběh funkcí DPO  u různých subjektů (komerční organizace, orgány veřejné moci a veřejné subjekty apod.).
 • Způsobilost DPO (profesní kvality, odborné znalosti práva a praxe v oblasti ochrany údajů, schopnost plnit úkoly Nařízení atd.).
 • Pracovně právní postavení DPO.
 • Zveřejňování informací o DPO.
 • Součinnost DPO s dozorovým úřadem.
 • Postavení DPO v rámci organizace.
 • Poskytování zdrojů nezbytných k plnění úkolů DPO a k operacím zpracování osobních údajů.
 • Nezávislost DPO.
 • Spolupráce DPO se subjekty údajů.
 • Důvěrnost činností DPO.
 • Vyloučení střetu zájmů při výkonu funkce DPO
 • Postupy pro poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle Nařízení, dalších předpisů EU a národní legislativy ČR;
 • Postupy monitorování souladu Nařízení, dalších předpisů EU a národní legislativy ČR s koncepcemi správce a zpracovatele osobních údajů, rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování;
 • Postupy provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování;
 • Spolupráce s dozorovým úřadem a činnost kontaktního místa pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a konzultací podle Nařízení.
 • Analýza rizik spojených s operacemi zpracování s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.
 • Interní audity GDPR
 • Případové studie