Praha, 24. března 2017 –  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ukončily jednání týkající se financování programu Expanze a dnes podepsaly Dohodu o vytvoření a správě úvěrového fondu E 2017. Prostřednictvím programu EXPANZE bude na podporu malých a středních podnikatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyčleněno 8,8 miliard korun. Bezúročnými investičními úvěry bude podpořeno přibližně 900 podnikatelských projektů.

 
Cílem programu Expanze je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity ve státem podporovaných regionech. Budou též přispívat k rozvoji sociálního podnikání.
Čerpání fondů Evropské unie patří mezi hlavní priority vlády a tato oblast bude také patřit mezi klíčové úkoly nového ministra průmyslu a obchodu. Podporu malých a středních podnikatelů pokládá vládní kabinet za důležitou, jelikož díky rozvoji soukromých subjektů se zvyšuje konkurenceschopnost a hospodářský růst naší země. Jsem rád, že se z prostředků MPO v minulosti podařilo uzavřít 600 úvěrových smluv za téměř 4 miliardy korun a věřím, že nový program Expanze je dobrým nástrojem jak ještě zvýšit ze strany podnikatelů zájem o evropské fondy,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.
O bezúročné investiční úvěry, které poslouží hlavně k nákupu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a navíc umožňují odklad splátek jistiny až na 3,5 roku, budou moci malí a střední podnikatelé žádat u ČMZRB po uveřejnění výzvy. K tomu dojde v horizontu několika následujících týdnů. Prostředky budou moci získat až do jejich vyčerpání, nejpozději však do konce tohoto programovací období, tedy do roku 2020, respektive roku 2023.
Ministerstvo průmyslu a obchodu si uvědomuje, že malé a střední podniky jsou významnou hnací silou podnikatelské sféry, růstu, inovací i konkurenceschopnosti a představují významného zaměstnavatele. Vedle Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ministerstvo realizuje podporu pro malé a střední podnikatele i dalšími programy, například národní program Záruka 2015 až 2023, s cílem podpořit prostřednictvím záruk přístup podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů,“ doplnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Havlíček
MPO administruje i další program Inostart, zaměřený na podporu inovativní činnosti malých a středních podnikatelů, kteří obtížně získávají prostředky na financování vlastní podnikatelské činnosti.
Program Expanze připravilo MPO v rámci OP PIK. Jedná se tak o vůbec první program podpory v aktuálním programovacím období, který nebude realizován dotacemi, ale pouze formou finančních nástrojů. Konkrétně se bude jednat o bezúročné investiční úvěry, které budou malým a středním podnikatelům poskytnuty na jejich projekty až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená úvěry v rozmezí 2 – 45 milionů korun.
„Tyto úvěry až se sedmiletou splatností bude podnikatelům poskytovat naše banka. Nezbytnou podmínkou však je, že financování projektu bude doplněno bankovním úvěrem od některé s námi spolupracujících komerčních bank nebo leasingových společností,“ uvedl Jiří Jirásek, generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky.
„Na úvěry máme v první fázi připravenou čtvrtinu z celkových 8,8 miliardy korun. To znamená, že v konečném důsledku bychom mohli podpořit bezmála 900 projektů,“ dodal Jiří Jirásek.
***
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou České republiky. V souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů napomáhá rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů a zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. Banka byla založena v roce 1992.