9. ledna vyhlásil Ústecký kraj dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji.
Již podruhé mohou začínající podnikatelé zažádat o dotaci z dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017, jehož cílem je rozvoj podnikatelského prostředí regionu, zvyšování zaměstnanosti a tvorba nových pracovních příležitostí. Loni dotace pomohly 27 subjektům v jejich začátcích. Žádosti do programu se mohou podávat od 9. února do 9. března.
Celková finanční alokace pro rok 2017 je 8 milionů korun. Maximální částka, kterou může začínající podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních
i neinvestičních nákladů projektu, zbylých 30 % musí podnikatel pokrýt ze svých zdrojů.  Finanční prostředky je možné využít na úhradu investičních i neinvestičních nákladů. Podnikatel, který získá dotaci, pak musí své podnikání udržet minimálně 2 roky po vyčerpání a vyúčtování finančních prostředků.

Pro usnadnění administrativy spojené s podáním žádosti o dotaci, uspořádají pracovníci odboru strategie, přípravy a realizace projektů pro zájemce dva semináře. Jejich cílem bude podrobné seznámení s podmínkami dotačního programu, způsobem vyplnění žádosti
a ostatních potřebných dokumentů tak, aby začínající podnikatelé zvládli celý proces bez problémů. Plánované termíny seminářů jsou 16. 1. a 7. 2. 2017 (přihlášky na goo.gl/PLqRkS).

Všechny potřebné informace a materiály jsou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje – v sekci Dotace a granty – podsekci Podpora začínajících podnikatelů.