Soutěž Absolventská práce Ústeckého kraje 2011 zná své první vítěze

První ročník nové soutěže, kterou ve spolupráci s Ústeckým krajem a Asistenčním centrem a.s. připravila Krajská hospodářská komora ÚK, dospěla ke slavnostnímu vyhlášení nejlepších bakalářských a diplomových prací. Ceremoniál se odehrál na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Autoři nejlepších závěrečných prací přebírali ocenění od radního pro oblast školství, mládež a sport Petra Jakubce.

Do soutěže mohli studenti přihlásit své závěrečné práce, které se zabývaly Ústeckým krajem. Zároveň museli autoři splnit další předepsané podmínky, například mít trvalé bydliště na území kraje.

 
„Ústecký kraj podporuje vše dobré, co se v našem regionu děje. Jsem moc rád, že můžeme studenty ocenit. Co jsem měl možnost vidět a hodnotit, tak úroveň některých prací je opravdu velmi vysoká. Těší mě, že studenti mají zájem o svůj kraj, o místo, kde žijeme,“ řekl Petr Jakubec.
 
Slavnostního vyhlašování se kromě organizátorů a vítězů zúčastnili také zástupci vysokých škol, které působí v Ústeckém kraji. Jedná se především o Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysokou školu finanční a správní v Mostě a České vysoké učení technické v Děčíně. Pedagogové oceňují, že tato soutěž vznikla, protože dává studentům novou motivaci při psaní svých bakalářských a diplomových prací. Hlavní smysl soutěže spočívá v praktickém řešení aktuálních problémů Ústeckého kraje, které umožní jeho budoucí pozitivní vývoj.
 
Hodnotící komise vybrala tři nejlepší práce v kategorii bakalářská práce a tři nejlepší mezi diplomovými pracemi. Za první místo získali studenti odměnu 20 tisíc korun, za druhé 10 tisíc a za třetí 5 tisíc. Do nejužšího výběru se dostalo celkem 19 prací (11 bakalářských a 8 diplomových).
 
„Chtěl bych poděkovat také pedagogům, kteří studenty vedou v jejich vzdělávání správným směrem a pomáhají jim přemýšlet o Ústeckém kraji v nových a praktických souvislostech,“ dodal krajský radní.
 
Po předání ocenění, dárků a finančních odměn autoři krátce představili své práce a vysvětlili důvody, které je vedly k výběru daného tématu. Na závěr pak Krajská hospodářská komora ÚK vyhlásila druhý ročník soutěže Absolventská práce Ústeckého kraje 2012. O podmínkách vás budeme brzy informovat.
 
Pořadí vítězů:
 
Bakalářské práce
 
 1. Bc. David Skalický (UJEP) – Vodovod císaře Františka Josefa a císařovny Alžběty
  (Práce přispívá k poznání historie technické stavby a propagaci regionu.)
 2. Bc. Hana Zabala (VŠFS) – CSR nadnárodních společností ve světě a v ČR
  (Práce se zabývá společenskou odpovědností nadnárodních firem, výstupy jsou aplikovatelné v nadnárodních společnostech působících v ÚK.)
 3. Bc. Ondřej Landovský (ČVUT) – Úprava křižovatky ulice Božetěšická – Petrovická v Ústí nad Labem
  (Práce se zabývá technickým řešením dopravní situace – dopravní stavby v lokalitě Ústí nad Labem.)
 
Diplomové práce
 
 1. MgA. Jitka Bažantová (UJEP) – Marketingová komunikace muzeí na příkladu Regionálního muzea v Teplicích
  (Výstupem diplomové práce je návrh marketingové strategie pro konkrétní muzeum, ale je uplatnitelná na všechna muzea, resp. i kulturní památky a jiná místa zasažená cestovním ruchem.)

 2. Mgr. Marcela Pažoutová (UJEP) – Nouzová platidla jako specifický druh textu
  (Práce je zaměřena na rozbor nestátních papírových platidel z doby po první světové válce. Je zajímavým přínosem k poznání historie regionu.)
 3. Ing. Eva Bartošová (VŠB) – Pěstování rychle rostoucích dřevin v ČR jako náhrady fosilních paliv
  (Práce se zabývá analýzou pěstování a využitím rychle rostoucích dřevin v ČR. Problematika je specifikována na pěstování tzv. japonského topolu. Aplikace lokalizována do okresu Louny, kde byl výzkum na pěstebné ploše realizován. V závěrečné kapitole této práce autorka zvažuje využití biomasy v souvislosti s případným útlumem těžby hnědého uhlí na Mostecku.)
 
                             Organizátoři soutěže (zprava): Martina Francírková, ředitelka Krajské hospodářské komory ÚK, František Jochman, Asistenční centrum a.s., krajský radní Petr Jakubec a Zbyněk Pěnka, místopředseda Krajské hospodářské komory ÚK

Organizátoři se všemi oceněnými studenty

František Jochman a vítěz v kategorii bakalářských prací David Skalický

Vítězka v kategorii diplomových prací Jitka Bažantová převzala šek na 20 tisíc korun od Františka Jochmana.