Odborné semináře a kurzy k problematice ochrany osobních údajů – GDPR

 

 

Během měsíců listopad 2017 až leden 2018 budou Okresními hospodářskými komorami ve spolupráci se společností KOMORA s.r.o. uspořádány kurzy a semináře k problematice GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, 100+1 Případových studií a Certifikovaný kurz Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – Data ProtectionOfficer). Místo konání v jednotlivých městech (Most, Teplice, Louny, Litoměřice, Děčín a Chomutov) jsou uvedeny na internetových stránkách příslušných Okresních hospodářských komor, popř. budou poskytnuty po zaslání dotazu na adresu

Obsahové zaměření kurzů:

Seminář Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data ProtectionRegulation)

    ·         Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)

    č. 2016/680 a č. 2016/681,

    ·         co je GDPR, výkladová praxe WP29 a ÚOOÚ, technologický a legislativní vývoj, porovnání zákona

    č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a nařízení GDPR,

    ·         praktický význam a vysvětlení pojmů a definic, práva fyzických osob a zákonnost zpracování osobních údajů

    v organizacích,

    ·         funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

    a sankce za porušení zásad ochrany osobních údajů,

    ·         postupy k zavedení legislativních změn, příklady interní dokumentace,

    ·         metodika vstupní analýzy a popisu získávání, zpracovávaní a ukládaní osobních údajů,

    ·         technická řešení pro podporu GDPR,

    ·         konzultace konkrétních záměrů k prokázání právních důvodů zpracování osobních údajů.

 

Seminář 100+1 Případových studií Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

    ·         Zásady a zákonnost zpracování osobních údajů vč. zpracování zvláštních kategorií.

    ·         Práva subjektů osobních údajů (zákazníků, zaměstnanců, klientů, studentů, pacientů atd.).

    ·         Správce a zpracovatel osobních údajů.

    ·         Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO).

    ·         Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).

    ·         Zabezpečení osobních údajů.

    ·         Technické prostředky pro zpracování osobních údajů.

 

Certifikovaný kurzPověřenec pro ochranuosobních údajů (DPO – Data ProtectionOfficer)

     ·         Zásady a zákonnost zpracování osobních údajů vč. zpracování zvláštních kategorií.

     ·         Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele.

     ·         Zákonnost zpracování osobních údajů.

     ·         Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen DPO).

     ·         Souběh funkcí DPO  u různých subjektů (komerční organizace, orgány veřejné moci a veřejné subjekty apod.).

     ·         Způsobilost DPO (profesní kvality, odborné znalosti práva a praxe v oblasti ochrany údajů, schopnost plnit úkoly Nařízení atd.).

     ·         Pracovně právní postavení DPO.

     ·         Zveřejňování informací o DPO.

     ·         Součinnost DPO s dozorovým úřadem.

     ·         Postavení DPO v rámci organizace.

     ·         Poskytování zdrojů nezbytných k plnění úkolů DPO a k operacím zpracování osobních údajů.

     ·         Nezávislost DPO.

     ·         Spolupráce DPO se subjekty údajů. 

     ·         Důvěrnost činností DPO.

     ·         Vyloučení střetu zájmů při výkonu funkce DPO

     ·         Postupy pro poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle Nařízení, dalších předpisů EU a národní legislativy ČR;

     ·         Postupy monitorování souladu Nařízení, dalších předpisů EU a národní legislativy ČR s koncepcemi správce a zpracovatele osobních údajů, rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování;

      ·         Postupy provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování;

      ·         Spolupráce s dozorovým úřadem a činnost kontaktního místa pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a konzultací podle Nařízení.

      ·         Analýza rizik spojených s operacemi zpracování s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.

      ·         Interní audity GDPR

      ·         Případové studie