Dotační informační newsletter

       Okresní hospodářské komory

       Pelhřimov

 

          Květen 2020

 

 

Odborný partner:

Asistenční Centrum
AKTUÁLNĚ COVID 19

Výzva Technologie COVID-19 již vyhlášena

15. 4. 2020 byla vyhlášena výzva COVID 19 na podporu malých a středních podniků v oblasti likvidace infekčního odpadu, nebo produkce zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany pro přímý boj proti koronavirové infekce. Finanční podpora bude poskytnuta podnikům, které pořídí nová zařízení na výrobu zdravotnických a ochranných prostředků, rozšíří výrobu o výrobu takovýchto produktů, přemění svou výrobní linku, či pořídí nové zařízení pro likvidaci infekčního odpadu. Dotace je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 4. 5. 2020 do 29. 5. 2020. Alokace pro výzvu je 300 mil. Kč.

Stručné resumé naleznete zde →

Vyhlášení výzvy Inovační vouchery COVID-19

16. 4. 2020 byla vyhlášena výzva Inovační vouchery COVID-19, která má za cíl sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci. Finanční prostředky bude možné uplatit na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalost nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků v souvislosti s bojem/prevencí proti COVID-19. Dotace je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 999 tis. Kč. Příjem žádostí probíhá od 17. 4. 2020 do 31. 12. 2020. Alokace pro výzvu je 50 mil. Kč.

Stručné resumé naleznete zde →

Vyhlášen Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID 19

2. 4. 2020 byl vyhlášen program Czech Rise Up na podporu projektů firem, včetně start-upů, případně i dalších institucí, a to prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe. Cílem je rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských a nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19; podpora provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných pomůcek nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek. Minimální výše dotace je 500 tis. Kč. Žádosti je možné podávat již od 2. 4. 2020.

Stručné resumé naleznete zde →
 

Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu ÉTA

Technická agentura ČR informuje o vyhlášení 4. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Veřejná soutěž je zaměřená na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní. Maximální výše podpory na projekt jsou 4 mil. Kč a maximální intenzita podpora je 80 %. Veřejná soutěž byla vyhlášena 29. 4. 2020 a lhůta pro podání projektů je do 15. 6. 2020.

Stručné resumé naleznete zde →
DALŠÍ VÝZVY

Dotace na technologie pro mladé firmy

Zajímavou příležitostí pro začínající podnikatele je otevření výzvy do programu Technologie. Cílem výzvy je podpořit podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018. Finanční prostředky lze čerpat na pořízení nových strojů, výrobních technologií, vybavení provozoven, HW a SW. Míra podpory je maximální 45 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální dotace je 450 tis. Kč, maximální 1,5 mil. Kč. Alokace výzvy je stanovena ve výši 250 mil. Kč. Výzva byla vyhlášena 17. 2. 2020 a příjem žádostí probíhá od 9. 3. 2020 do 25. 5. 2020.

Stručné resumé naleznete zde →

Oblíbená výzva - Fotovoltaické elektrárny

V prosinci minulého roku byla vyhlášena očekávaná výzva do programu Úspory energie – Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Firmy mohou získat dotaci na instalaci fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Výzva byla vyhlášena 13. 12. 2019 a příjem žádostí probíhá od 13. 1. 2020 do 31. 8. 2020. V minulé výzvě bylo přijato 353 projektů v celkové výši 761 milionů.

Stručné resumé naleznete zde →

Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu TREND

Technická agentura ČR informuje o vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. Program se zaměřuje na podporu VaV v oblasti výrobních technologií na pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie a průmyslové biotechnologie; v oblasti digitální technologie na mikro a nanoelektroniku, fotoniku a umělou inteligenci a v oblasti kybernetické technologie na zabezpečení a konektivitu. Bonifikované budou záměry zaměřené na Průmysl 4.0, oblast Automotive, Technologie 5G, řešení ve strukturálně postiženém regionu. Maximální výše podpory na projekt je 40 mil. Kč a maximální intenzita podpora je 70 %. Veřejná soutěž byla vyhlášena 29. 4. 2020 a lhůta pro podání projektů je do 17. 6. 2020.

Stručné resumé naleznete zde →

Pomoc při zajištění dotací

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Asistenčním centrem, a.s. pro Vás připravila asistenční služby v oblasti dotačního poradenství. Hlavním cílem je informovat podnikatele a složky HK ČR o aktuálních informacích z dotačního prostředí, pomoci jim s podáním žádosti o dotaci, s následnou realizací projektů a i s řešením případných problémů. Snahou HK ČR je zajistit tuto službu plošně pro všechny členy HK ČR. Tyto odborné služby a poradenství prostřednictvím HK ČR můžete získat zde: info@hkpe.cz
PLÁNOVANÉ VÝZVY
2. čtvrtletí 2020

Školicí střediska

Dotace na budování a rekonstrukce prostor pro školení a vzdělávání, a to včetně školicích pomůcek apod. Pouze pro malé a střední podniky.

Výzva 6/2020, termíny budou upřesněny

Marketing

Dotace na individuální účasti firem na zahraničních výstavách a veletrzích. Pouze pro malé a střední podniky.

Výzva 6/2020, termíny budou upřesněny
3. čtvrtletí 2020

Nemovitosti

Dotace na rekonstrukce, přístavby a nástavby podnikatelských objektů typu brownfield nebo neefektivně využívaných nemovitostí. Výzva by měla být vyhlášena pro území celé ČR kromě hl. m. Prahy. Pouze pro malé a střední podniky.

Výzva 7/2020, termíny budou upřesněny

Potenciál

Dotace na pořízení infrastruktury (technologie, stavba) pro výzkumně vývojové účely. Pouze pro malé a střední podniky, výjimečně pro velké firmy.

Výzva 21. 8. 2020, příjem žádostí 4. 9. 2020 – 23. 11. 2020

Aplikace

Dotace na mzdy vývojových pracovníků a na další související náklady při výzkumu a vývoji. Pro malé, střední a velké podniky.

Výzva 1. 9. 2020, příjem žádostí 14. 9. 2020 – 31. 12. 2020
4. čtvrtletí 2020

Úspory energie

Dotace na veškerá opatření, která spoří energie, tj. od zateplování, výměny oken, přes využití odpadního tepla, výměnu osvětlení, OZE, i výrobní technologie, pokud jimi nahradíte stávající energeticky náročné technologie. Pro všechny velikosti podniků.

Výzva 4. čtvrtletí 2020, termíny budou upřesněny

Datová centra

Dotace na budování a modernizaci datových center a center sdílených služeb. Pro malé, střední i velké podniky.

Výzva 4. čtvrtletí 2020, termíny budou upřesněny

Technologie pro začínající podniky

Dotace na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro malé podniky vzniklé v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019.

Výzva 12. 10. 2020, příjem žádostí 14. 12. 2020 – 12. 5. 2021

ICT a sdílené služby - Digitální podnik

Dotace na investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení. Tato oblast nebyla dosud v tomto dotačním období vyhlášena, jedná se tak o ojedinělou možnost pro nákup HW a SW. Pro malé, střední i velké podniky.

Výzva 12. 10. 2020, příjem žádostí 14. 12. 2020 – 15. 3. 2021

Technologie – Průmysl 4.0

Dotace na pořízení výrobních a nevýrobních technologií pro digitální transformaci podniku, tzn. pořízení strojů, přístrojů, HW, SW a dalších ICT technologií pro posun v automatizaci a robotizaci výroby, podnikových procesů atd. Pro malé a střední podniky.

Výzva 23. 11. 2020, příjem žádostí 25. 1. 2021 – 26. 4. 2021
Na základě zákona č. 301/92 Sb. byla ustanovena Hospodářská komora České republiky jako reprezentant všech podnikatelů v České republice. Dle tohoto zákona §4, odst. 1b) spolupracuje Hospodářská komora České republiky s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu pro podnikatele. Z tohoto důvodu vás oslovujeme jménem Okresní hospodářské komory Pelhřimov s informacemi z Ministerstva průmyslu a obchodu o nových dotačních výzvách a možnosti překládání žádostí o finanční podporu z vybraných dotačních programů, které Ministerstvo průmyslu a obchodu pro podnikatele vyhlásilo.
Copyright © 2016 Hospodářská komora ČR,
odborným zpracovatelem je Asistenční centrum, a.s.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte:

Okresní hospodářská komo
ra Pelhřimov
e-mail: info@hkpe.cz


Asistenčni centrum, a.s.
e-mail: info@asistencnicentrum.cz